ติดต่อ สิริญญา

091-189-3068

     089-927-5957
เมืองไทย ยิ้มแฉ่ง 20/20


แบบประกัน โครงการยิ้มแฉ่ง 20/20

 

  จุดเด่นของแบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มแฉ่ง 20/20

จ่ายเบาๆ..... ด้วยเบี้ยประกันภัยไม่แพง เพียงวันละ 17 บาท*
สุดคุ้ม......... ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 150%**และรับเพิ่มอีกสูงสุด 100,000 บาท  หากเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ***
สุขใจ.......... กับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน วันละ 500 บาท กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล***
คล่องตัว...... ด้วยเงินจ่ายคืน 8%**  ทุกๆ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5, 10,15
มั่นใจ........  ด้วยเงินครบสัญญา 150%**เพื่อใช้จ่ายตามที่ต้องการ
ร้กังวล.......  ด้วยการยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัยหากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง***
                                                        ·                                                                                   

 


*ชำระเบี้ยประกันภัยรายเดือน เดือนละ 500 บาท
**ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
***เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

 

เงื่อนไขของแบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มแฉ่ง 20/20

          ระยะเวลาเอาประกันภัย                :  20  ปี

          ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย        :  20  ปี

          อายุที่รับประกันภัย                      :  0*  - 55 ปี

          การชำระเบี้ยประกันภัย                :  รายเดือน เดือนละ 500 บาท
 

          การตรวจสุขภาพ                         :  ไม่ตรวจสุขภาพ**
                                                              ต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต 
                                                              การรับประกันชีวิตขึ้นอยู่กับถ้อยแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันชีวิต

          การพิจารณารับประกันภัย            : รับประกันภัยเฉพาะกรณีมาตรฐาน (Standard case)

          หลักเกณฑ์การซื้อกรมธรรม์          : ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแบบประกันภัยนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 2 กรมธรรม์

          การซื้อสัญญาเพิ่มเติม                   : ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
                 

*อายุเริ่มรับประกันภัยที่ 60 วัน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด   

**บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับประกันภัย

สรุปรายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง 

ในขณะที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และมิได้เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

                                                         สิทธิสิทธิพิเศษ

การยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง                                  

หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 180 วันหรือกรณีที่บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินแก่ผู้เอาประกันภัยตามผลประโยชน์ ดังตารางสรุปรายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง ข้อ 3.2 และ 3.3 แล้ว บริษัทฯจะ ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย   เมื่อผู้เอาประกันภัยได้สิทธิพิเศษเรื่องยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยแล้วให้สิทธิผลประโยชน์ข้อ 3 และข้อ 4 เป็นอันระงับสิ้นไป

 กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองของแบบประกันภัย เมืองไทย ยิ้มแฉ่ง 20/20

1 กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ
     บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี  นับตั้งแต่วันทำสัญญา
     หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2 กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันทำสัญญา
     หรือวันต่ออายุกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่กลับคืนสู่สถานะเดิมของ
     กรมธรรม์ครั้งสุดท้าย  หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3 กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทฯ
     พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริง
     อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

บริษัทฯจะไม่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุ มีทั้งหมด 13 ข้อ เช่น

1 การถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
2 สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ
     สงครามกลางเมือง การปฏิวัติหรือรัฐประหาร การกบฏ
     การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน
3 การแท้งลูก
4 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร
     และปฏิบัติการในสงคราม หรือเยี่ยงสงคราม
5 ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม  หรือหลบหนีการจับกุม เป็นต้น

กรณีที่บริษัทฯจะไม่คุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน

การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากสาเหตุต่อไปนี้
บริษัทจะไม่จ่ายเงินผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน
1 การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายร่างกายตัวเอง
2 การรักษาพยาบาลเนื่องจากโรคจิต
3 การตั้งครรภ์ การคลอดบุตร
4 โรคหรือความบกพร่องของร่างกายซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด
5 การติดยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง


 

สนใจแบบประกัน เมืองไทยยิ้มแฉ่ง20-20 กรุณากรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อให้ข้อมูลโดยละเอียด

ชื่อ-สกุล
เพศ  หญิง   ชาย
เกิดวัน/เดือน/ปีพ.ศ.
ปัจจุบันอยู่จังหวัด
จำนวนเงินเอาประกัน
ชำระเบี้ยต่อปีไม่เกิน
สัญญาเพิ่มเติม ค่ารับษาพยาบาล     โรคร้ายแรง
ชดเชยรายวัน         ประกันอุบัติเหตุ
ต้องการทำประกันเพื่อ ออมเงินเพื่ออนาคต ความคุ้มครอง ลดหย่อนภาษี
เบอร์โทรศัพท์
เครือข่าย
วันที่ติดต่อกลับสดวก
เวลา
หมายเหตุ
อีเมล์ของท่านติดต่อตัวแทน เมืองไทยประกันชีวิต  สิริญญา โทร 091-189-3068 email muangthaijaidee@gmail.com

 Copyright (c) 2006 by www.muangthaijaidee.com